Do Pobrania

Opinia do celów rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii o objęciu dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Opinia w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Opinia o uczniu z problemami w nauce matematyki
Opinia nauczyciela o dziecku objętym opieką przedszkolną
Opinia nauczyciela o uczniu edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III)
Opinia nauczyciela o dziecku realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (kl. „O”)
Opinia nauczyciela o uczniu z ogólnymi trudnościami w nauce
Opinia nauczyciela o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu
Opinia nauczyciela o uczniu zagrożonym niedostosowaniem społecznym / niedostosowanym społecznie
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE opinii o objęciu dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Indywidualne nauczanie
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Dotyczy przyznania kształcenia specjalnego dla ucznia
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE objęcia wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE kształcenia specjalnego dla ucznia niewidomego / słabowidzącego
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE kształcenia specjalnego dla ucznia niesłyszącego / słaboslyszacego
Wniosek o objęcie pomocą w Poradni
Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii WWR
Wniosek o badanie na potrzeby szkoły branzowej (14lat)