Klauzula informacyjna – RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORADNI PSYCHOLOGIGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1. Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, którego dane kontaktowe są następujące:
− adres korespondencyjny ul. Kolejowa 17; 83-300 Kartuzy
− nr telefonu (58) 736 63 74
− adres e-mail: sekretariat@pppkartuzy.pl

2. Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych: iod@pppkartuzy.pl

3. Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienia prawidłowego świadczenia usług związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej, wydawaniem dokumentów związanych z badaniami np. opinii, wniosków, orzeczeń, zaświadczeń.

4. Podstawa przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa:
➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
➢ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
i przepisach wydanych na ich podstawie m.in.
➢ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.2017.1189 z późn. zm.),
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych w tym publicznych poradni specjal istycznych
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych;
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej
poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ;
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizow ania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci;
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danyc h do
bazy danych systemu informacji oświatowej.
W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

5. Odbiorcy Danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa: 15 lat w przypadku spraw, w których została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wydana opinia, informacja o wynikach badań lub zaświadczenia; 25 lat w przypadku spraw, w których zostało wydane orzeczenie albo opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

7. Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.