O nas

O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach jest placówką publiczną, oświatową, w której przyjęcia są bezpłatne, odbywają się bez skierowań, na wniosek rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Terenem działania Poradni jest Powiat Kartuski.

Poradnia udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wspomaga także przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Do zadań Poradni należy diagnozowanie, bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizowanie zadań profilaktycznych, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Poradnia wydaje opinie i orzeczenia.

Pracownicy pedagogiczni Poradni – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi – prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, warsztaty, porady i konsultacje, wykłady i prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniową.