Orzecznictwo

Orzecznictwo

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kartuzach działają Zespoły Orzekające na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743).

  • Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu kartuskiego.
  • W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.
  • Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica dziecka/ucznia lub na wniosek pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz opinię placówki oświatowej , do której dziecko/uczeń uczęszcza.

Druki wniosków i zaświadczeń lekarskich znajdują się na stronie Poradni w zakładce Do pobrania.