Terapia

Terapia

Terapia psychologiczna

Terapia odbywa się w ramach określonej relacji między terapeutą a dzieckiem, przy współudziale rodzica – poprzez poradnictwo, psychoedukację, ustrukturalizowane lub zaplanowane interwencje, z użyciem różnorodnych technik terapeutycznych.

 

Terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

To specjalistyczne działania mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji psychomotorycznych. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

 

Terapia logopedyczna

Ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej, usprawnianie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, korygowanie wad wymowy, stymulowanie rozwoju mowy oraz wyrównywanie opóźnień tego rozwoju (opóźniony rozwój mowy), wypracowanie alternatywnych sposobów komunikacji, podnoszenie sprawności językowej, rozbudowywanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

 

Terapia Neurofeedback /EEG Biofeedback/

Jest metodą terapii indywidualnej, wykorzystującą efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Podstawowymi założeniami metody są plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka.

 

Trening centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych

Jest zalecany w w terapii dysleksji rozwojowej oraz CAPD. Moduł terapeutyczny zawiera ćwiczenia, takie jak:
– naśladowanie wzorów rytmicznych,
– porównywanie par wzorców rytmicznych,

– rozpoznawanie sekwencji dźwięków różniących się wysokością, – rozpoznawanie sekwencji dźwięków różniących się długością,
– różnicowanie fonemów izolowanych,
– różnicowanie słów w parach,

– różnicowanie pseudosłów w parach ,
– wskazywanie słowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych,
– wskazywanie pseudosłowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych,

Trening przeprowadza się u uczniów od 7 do 15 r.ż.