Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 82, ze zm.).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach (http://pppkartuzy.pl/)

Data publikacji strony internetowej: 2019 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-26.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa (http://pppkartuzy.pl/) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony;

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2023 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach, sekretariat@pppkartuzy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 736 63 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, ul. Kolejowa 17, 83-300 Kartuzy:

 1. W budynku znajduje się jedno wejście od strony północnej. Wejście odbywa się przez schody wewnątrz budynku prowadzące na pierwsze piętro. Brak osobnego podjazdu dla wózków.
 2. Budynek wyposażony w windę. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Monitoring na terenie budynku.
 4. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Przy budynku znajduje się parking z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.
 6. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 8. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

 

 

Aplikacje mobilne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach nie posiada aplikacji mobilnych.