Statut Poradni

Statut stanowi załącznik

do Uchwały Rady Pedagogicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach

nr 4/2021/2022 z dnia 22 września 2021r.

 

 

 

 

STATUT
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kartuzach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach jest publiczną placówką oświatową.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, zwana dalej poradnią, mieści się w Kartuzach, przy ulicy Kolejowej 17

§ 2
1. Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Kartuski.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad poradnią jest Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział II
Zakres działania poradni

§ 3
1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu kartuskiego.
2. Poradnia realizuje zadania również poza siedzibą poradni, w szczególności w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży (w szczególnie uzasadnionych przypadkach).

Rozdział III
Cele i zadania poradni

§ 4
1. Celem działania poradni jest:
1) udzielanie dzieciom od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
2) udzielanie dzieciom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
3) Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5
1. Do zadań poradni należy w szczególności:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
3. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
1) wydanie opinii;
2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest udzielana w szczególności w formie:
1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
2) terapii rodziny;
3) grup wsparcia;
4) prowadzenia mediacji;
5) interwencji kryzysowej;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji;
8) wykładów i prelekcji;
9) działalności informacyjno-szkoleniowej.
6. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w ust.1 pkt 3, polega w szczególności na:
1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
b. planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c. rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawne- go albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.
7. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są realizowane w szczególności w formie:
1) porad i konsultacji;
2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4) warsztatów;
5) grup wsparcia;
6) wykładów i prelekcji;
7) prowadzenia mediacji;
8) interwencji kryzysowej;
9) działalności informacyjno-szkoleniowej;
10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
8. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz 59), oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz 59);
3) realizacji podstaw programowych;
4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy (Dz. U. Z 2017 r. poz 59);
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;
7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
9. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

§ 6
1. Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.
2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem i wychowaniem.
3. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.
4. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wydania opinii.

§ 7
1. W poradni działają zespoły orzekające, które powołuje dyrektor poradni.
2. Tryb i sposoby działania zespołu orzekającego określają odrębne przepisy.
3. Szczegółowy zakres działalności orzeczniczej poradni zawiera regulamin zespołów orzekających.

Rozdział IV
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
przez pracowników pedagogicznych poradni

§ 8
Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności.

§ 9
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 10
1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
2. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 11
1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
2. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
3. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i po- moc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

Rozdział III
Organy poradni

§ 12
1. Organami poradni są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna.

§ 13
1. Dyrektor poradni:
1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
3) inspiruje i wspomaga pracowników pedagogicznych w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
4) opracowuje program rozwoju poradni, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy,
5) gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych i dokonuje oceny ich pracy,
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
7) opracowuje szczegółową organizację pracy poradni w danym roku szkolnym
i przedstawia w formie arkusza organizacyjnego organowi prowadzącemu
i nadzorującemu poradnię,
8) organizuje pracę nad przygotowaniem planu pracy poradni – zakres i formy działalności poradni na dany rok szkolny i przedstawia go radzie pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego,
9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
10) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk nauczycieli.
2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania pracowników poradni,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom poradni,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników poradni.

§ 14
1. W poradni działa rada pedagogiczna będąca organem kolegialnym placówki w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w poradni. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady pedagogicznej.
3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
4. Protokolanta powołuje przewodniczący rady pedagogicznej.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy poradni;
2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w poradni;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy poradni.
6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego poradni;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do
uchwalenia radzie pedagogicznej.
8. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone przez radę pedagogiczną większością głosów.
9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w poradni.
11. Organizację rady określa regulamin rady pedagogicznej, który stanowi załącznik Nr 2 do statutu.

§ 15
1. W poradni utworzono stanowisko wicedyrektora, który sprawuje swoją funkcję według ustalonego przez dyrektora poradni zakresu obowiązków.
2. W czasie nieobecności dyrektora poradni zastępuje go wicedyrektor w sprawach bieżącego zarządzania poradnią.

§ 16
1. Sposób rozwiązywania sporów między organami poradni określają w każdym indywidualnym przypadku zainteresowane strony przez:
1) zapewnienie każdej ze stron możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych w przepisach oświatowych i szczegółowo w statucie,
2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni drogą mediacji.

Rozdział IV
Organizacja pracy poradni

§ 17
1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku.
2. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
2) ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
3) rejon działania poradni.

§ 18
1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Organ prowadzący, może, w porozumieniu z dyrektorem poradni, ustalić przerwę w pracy poradni w okresie ferii letnich.
3. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4. Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
5. Do realizacji zadań statutowych poradnia posiada:
1) gabinety psychologiczno-pedagogiczne,
2) pomieszczenia do zajęć terapeutycznych,
3) sekretariat, archiwum.

§ 19
1. Poradnia prowadzi dokumentację elektroniczną dotyczącą:
1) rejestrowania wniosków wpływających do poradni
2) wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,
3) rejestr wydanych opinii i orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,
3. Ponadto obowiązującą na terenie poradni dokumentację stanowią:
1) roczny plan pracy poradni,
2) sprawozdanie z jego realizacji,
3) tygodniowy rozkład zajęć pracowników,
4) karty indywidualne badanych,
5) dzienniki zajęć specjalistycznych z grupą,
6) protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,
7) protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
8) indywidualne dzienniki pracy,
9) zeszyty kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
10) arkusz organizacyjny na dany rok,
11) dokumentacja, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
12) inna dokumentacja zgodna z odrębnymi przepisami lub postanowieniami rady pedagogicznej
4. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20
W poradni wyznaczono Inspektora ochrony Danych Osobowych, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział V
Pracownicy Poradni

§ 21
1. W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych: pedagogów, psychologów, logopedów, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, w zależności od potrzeb, zatrudnia się lekarzy.
2. Zasady zatrudnienia pracowników pedagogicznych i innych pracowników, oraz zawieranie umów z wolontariuszami określają odrębne przepisy.
3. Pracownicy pedagogiczni poradni są oceniani przez dyrektora poradni.
4. Obowiązkowy wymiar zajęć pracowników pedagogicznych poradni określają odrębne przepisy.
5. Wymiar ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające z realizacji statutowych zadań, oraz zajęcia z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami w poradni i poza nią.
6. Szczegółowy zakres zadań pracowników pedagogicznych określony jest w planie pracy poradni oraz w indywidualnych zakresach czynności.
7. Dyrektor może zlecić pracownikowi wykonanie dodatkowych lub zmienionych zadań wynikających z przydziału czynności i organizacji pracy placówki, w ramach posiadanych przez pracownika kwalifikacji.
8. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin pracy poradni oraz indywidualne zakresy czynności.
9. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy.
10. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie zawartej z dyrektorem poradni, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi poradni wyznaczonymi przez dyrektora oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 22
Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Kartuzach
83-300 Kartuzy, ul. Kolejowa 17,
NIP 589-18-71-169, REGON 000957867
tel. 58 736 63 74, 58 736 62 17
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej poradni określają odrębne przepisy.

§ 24
Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

§ 25
Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębnie przepisy

§ 26
Załącznikami do statutu są:
1) Regulamin pracy zespołów orzekających
2) Regulamin pracy rady pedagogicznej

Zmiany w statucie uchwalono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 22 września 2021 r.