Diagnoza

W Poradni można wykonać badania diagnostyczne dzieci i młodzieży, wyłącznie na wniosek rodzica (opiekuna prawnego dziecka) lub pełnoletniego ucznia.

Badania służą głównie określeniu:

·         poziomu i dynamiki rozwoju psychomotorycznego dziecka,

·         rozwoju mowy dziecka,

·         potencjału, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,

·         deficytów jego funkcji wzrokowych, słuchowych, w tym przetwarzania słuchowego, motorycznych, komunikacji językowej,

·         poziomu gotowości szkolnej,

·         przyczyn trudności w uczeniu się,

·         kierunku rozwoju osobowości,

·         problemów w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym,

·         uzdolnień dziecka, jego predyspozycji i preferencji zawodowych,

·         optymalnych form pomocy.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 

• wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole,
• wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,
• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
• zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
• pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
• zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
• braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
• objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce,
• specyficznych trudności w uczeniu się, której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a UoSO
• i inne opinie o przebadanych