Deklaracja dostępności do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy bez atrybutu alt
 • brak linków do nawigacji do powiązanych stron internetowych
 • obszar tekstowy nie ma opisu , do czego służy dany obszar dostępnego dla osób potrzebujących technologii wspomagających
 • identyfikator używany dla niektórych elementów na stronie jest używany również dla innych elementów (nie jest unikalny)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Sokół-Pleszek.
 • E-mail: a.pleszek@pppkartruzy.pl
 • Telefon: 587363674

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach
 • Adres: ul. Kolejowa 17, 83-304 Kartuzy
 • E-mail: sekretariat@pppkartuzy.pl
 • Telefon: 587363674

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia zajmuje pomieszczenia na I i II poziomie. Do budynku prowadzi 1 wejście, na poziomie 0 przy wejściu znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych (winda przemieszcza się pomięszy poziomami 0-I).

Sekretariat znajduje się na I poziomie na wprost wyścia z windy.

Krawędzie schodów prowadzące na I i II poziom stopni schodów oznaczone są kolorem kontrastującym z kolorem posadzki (taśmy żółto-czarne).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I poziomie.

Do diagnozy i konsultacji osób na wózkach inwalidzkich przeznaczono gabinet mieszczący się na I poziomie.

Poradnia nie posiada specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejsća parkingowe sa jednak dostępne w pobliżu budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.